APUNTA'T A LA PROPERA JORNADA DE PORTES OBERTES EL DIJOUS 23 DE MAIG A LES 18:30H

 

Tècnic Superior en Direcció de Cuina

Obtingues la teva titulació en Direcció!

Aprèn els coneixements més importants i especialitza't en tècniques culinàries per obtenir una visió profunda de la gastronomia.

Et convertiràs en un gran professional del sector i estaràs preparat per iniciar el teu camí amb una base molt sòlida que permetrà créixer laboralment.

Titulació 

El Cicle Superior de Direcció de Cuina* equival al títol LOGSE (tècnic superior de restauració) i al títol LLEI70.

INICISETEMBRE 2024IDIOMACASTELLÀ
MODALITATPRESENCIALDURACIÓ2 ANYS
TORNTARDONCAMPUS BCH
H. LECTIVES1.650 HORESH. PRÀCTIQUES350 HORES

 

 

*en vies d'autorització

Objectius del Cicle Superior en Direcció de Cuina

Els objectius principals del Grau Superior de Direcció de Cuina són:

 • Aprendre a seleccionar i definir productes tenint en compte els paràmetres del projecte estratègic.

 • Determinar l'oferta de productes culinaris coneixent-ne totes les variables per fixar preus i estandarditzar processos.

 • Realitzar l'aprovisionament, emmagatzematge i distribució de matèries primeres controlant la qualitat i la documentació relacionada.

Pla d'estudis: Assignatures de l'FP Direcció de Cuina

El pla d'estudis del CFGS en Direcció de Cuina es basa en els mòduls professionals següents:

MÒDUL - CONTROL D'APROVISIONAMENT DE PRIMERES MATÈRIES
         Selecciona matèries primeres identificant-ne les qualitats organolèptiques i les aplicacions. Aplica la metodologia del tast d'aliments a la selecció de les matèries primeres reconeixent i valorant les característiques organolèptiques. Reconeix els atributs sensorials dels productes provats descrivint-ne les característiques sensorials. Classifica els productes tasts valorant l‟adequació als objectius proposats ial‟oferta gastronòmica de l‟establiment. Rep primeres matèries verificant el compliment dels protocols de qualitat i seguretat alimentària. Emmagatzema primeres matèries i altres subministraments en restauració identificant les necessitats de conservació i ubicació. Controla consums i existències enregistrant els moviments d'entrada i de sortida dels gèneres.
MÒDUL - PROCESSOS DE PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ A CUINA
 Prepara les zones de producció reconeixent les característiques de les instal·lacions, els equips i els processos d'aprovisionament intern. Determina sistemes i mètodes d'envasament i conservació de primeres matèries, semielaboracions i elaboracions culinàries, relacionant-los amb les seves característiques i necessitats de conservació. Regenera primeres matèries, semielaboracions i elaboracions culinàries aplicant les tècniques en funció de les seves característiques. Planifica els processos de preelaboració de matèries primeres a cuina caracteritzant les tècniques de neteja, tall i/o racionament necessàries en funció del seu ús. Supervisa els processos de manipulació, conservació, envasament i regeneració de gèneres crus, semielaborats i elaborats, controlant els resultats intermedis i finals que se'n deriven.
MÒDUL - GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTÀRIA
 Supervisa la neteja i la desinfecció de l'utillatge, dels equips i de les instal·lacions valorant la repercussió en la qualitat higienicosanitària dels productes. Verifica les bones pràctiques higièniques avaluant els perills associats als mals hàbits higiènics. Aplica els sistemes d'autocontrol basats en l'APPCC i de control de la traçabilitat justificant els principis associats. Identifica els sistemes de gestió de la qualitat caracteritzant els passos per al disseny i la implementació. Controla l'aplicació de les normes de qualitat caracteritzant els mètodes i les eines de mesura. Controla la gestió ambiental als establiments de restauració reconeixent-ne els beneficis, així com les seves implicacions en l'àmbit sanitari.
MÒDUL - GASTRONOMIA I NUTRICIÓ
 Identifica tendències gastronòmiques analitzant-ne els principis i les característiques. Reconeix la gastronomia espanyola i internacional identificant-ne els productes, elaboracions i tradicions i/o costums més representatius. Identifica les propietats nutricionals dels aliments analitzant-ne les funcions en l'alimentació. Aplica principis bàsics de dietètica en establiments de restauració relacionant les propietats dietètiques i nutricionals dels aliments amb les necessitats dels clients.
MÒDUL - ANGLÈS PROFESSIONAL

 

Comprèn informació, d'índole professional, acadèmica i quotidiana, continguda a tot tipus de discursos orals, emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard, interpretant amb precisió el contingut del missatge. Comprèn missatges escrits, de naturalesa professional, acadèmica i quotidiana, de relativa dificultat, analitzant-ne de forma comprensiva el contingut. Produeix missatges orals clars i ben estructurats, analitza el contingut de la situació i s'adapta al registre lingüístic de l'interlocutor. Redacta documents i informes, propis del sector o de la vida acadèmica i quotidiana, relacionant-ne els recursos lingüístics amb el propòsit.
MÒDUL - SOSTENIBILITAT APLICADA
 Caracteritza el sector productiu i defineix els llocs de treball relacionant-los amb les competències professionals expressades al títol.
 Arriba a les competències necessàries per a l'obtenció del títol de Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.
 Analitza les seves condicions laborals com a persona treballadora per compte d'altri identificant-les en els principals tipus de canvis i vicissituds rellevants que es poden presentar en la relació laboral a la normativa laboral i especialment al conveni col·lectiu del sector.
 Analitza i avalua el potencial professional i els interessos per guiar-se en el procés d'autoorientació i elabora un full de ruta per a la inserció professional en base a l'anàlisi de les competències, interessos i destreses personals.
 Aplica les estratègies per a l'aprenentatge autònom reconeixent-ne el valor professionalitzador, dissenyant i optimitzant el seu propi entorn d'aprenentatge fent ús de les tecnologies digitals com a eines d'aprenentatge autònom, i és coherent amb la seva identitat digital i els seus objectius professionals plantejats en el seu pla de desenvolupament individual .
MÒDUL - ITINERARI PERSONAL PER A L'EMPLEABILITAT
 Identifica els aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) relatius a la sostenibilitat tenint en compte el concepte de desenvolupament sostenible i els marcs internacionals que contribueixen a aconseguir-lo. Caracteritza els reptes ambientals i socials a què s'enfronta la societat, descrivint els impactes sobre les persones i els sectors productius i proposant accions per minimitzar-los. Proposa productes i serveis responsables tenint en compte els principis de leconomia circular. Realitza activitats sostenibles minimitzant-ne l'impacte en el medi ambient.
MÒDUL PROFESSIONAL OPTATIU
 

Pendent de la publicació del Decret de Currículum de Catalunya.

 

MÒDUL - ELABORACIONS DE PASTISSERIA I REBOSTERIA A CUINA
         Planifica la preparació de les zones de producció de postres reconeixent-ne les característiques d'instal·lacions i equips, i les necessitats d'aprovisionament intern i de personal. Supervisa els processos de producció de postres controlant els resultats intermedis i finals que se'n deriven. Realitza masses, pastes, bases i altres elaboracions bàsiques, reconeixent i aplicant els diferents procediments. Realitza elaboracions complementàries de múltiples aplicacions reconeixent i aplicant els diferents procediments. Elabora postres de cuina seqüenciant les fases i aplicant-hi els procediments establerts. Presenta postres relacionant els criteris estètics amb les característiques del producte acabat.
MÒDUL - PROCESSOS D'ELABORACIÓ CULINÀRIA
 Organitza els processos d'elaboració culinària caracteritzant-ne les fases i relacionant-les amb les característiques dels productes a obtenir. Desenvolupa el procés de proveïment intern de gèneres i elaboracions culinàries de múltiples aplicacions considerant les ofertes gastronòmiques o els plans de treball determinats. Executa les diferents tècniques de cocció relacionant les transformacions fisicoquímiques que es produeixen en els aliments amb les característiques del producte acabat. Elabora productes culinaris bàsics aplicant-hi les diferents tècniques associades. Realitza acabats i presentacions relacionant-ne les característiques amb l'elaboració culinària a què acompanyen. Realitza elaboracions culinàries de cuina creativa i autor reconeixent les tècniques associades. Supervisa i desenvolupa el servei a cuina valorant les implicacions en la qualitat del mateix. Avalua la informació que es genera en termes de gustos, expectatives o necessitats d'una demanda potencial realitzant les adaptacions oportunes.
MÒDUL - GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ A CUINA
 Reconeix sistemes de producció culinària identificant-ne les característiques i les especificitats. Assessora en el disseny despais i equipaments caracteritzant les infraestructures mobiliàries i immobiliàries corresponents a cada sistema productiu. Programa activitats per a la producció i el servei a cuina determinant i planificant els recursos materials i humans, i la seva coordinació. Supervisa els processos de producció i/o servei a cuina controlant tots els elements i variables que els caracteritzen. Controla consums analitzant la documentació i la informació necessària per complir els pressupostos establerts. Supervisa la coordinació del servei a cuina amb el menjador caracteritzant les estructures organitzatives de la sala.
MÒDUL - RECURSOS HUMANS I ADREÇA D'EQUIPS EN RESTAURACIÓ
 Determina els llocs de treball de làrea de restauració caracteritzant els diferents perfils professionals. Planifica els recursos humans aplicant els sistemes dorganització del personal dependent. Col·labora en la selecció de personal tenint en compte les previsions i les necessitats de l'empresa o àrea de restauració. Integra el personal de l'empresa o de l'àrea de restauració adaptant-hi els models actuals d'organització de recursos humans. Dirigeix ​​equips aplicant les tècniques de gestió de recursos humans per a la consecució dels objectius.
MÒDUL - DIGITALITZACIÓ APLICADA
 Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió als sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics. Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint-ne les característiques i les aplicacions. Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament dels sistemes digitals. Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites a la seva implementació. Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, tot definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema com globals. Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que cal produir en funció dels objectius de l'empresa.
MÒDUL - ITINERARI PERSONAL PER A EMPLEABILITAT II
 Planifica i posa en marxa estratègies en els diferents processos selectius docupació que li permeten millorar les seves possibilitats dinserció laboral. Aplica estratègies relacionades amb les competències personals, socials i emocionals per a la feina a la recerca de la millora de la seva ocupabilitat. Posa en pràctica les habilitats emprenedores necessàries per al desenvolupament de processos d'innovació i de recerca aplicades que promoguin la modernització del sector productiu cap a un model sostenible. Identifica, defineix i valida idees d'emprenedoria generadores de noves oportunitats a partir d'estratègies d'anàlisi de l'entorn socioproductiu fent servir metodologies àgils per a l'emprenedoria. Desenvolupa un projecte emprenedor dinnovació social i/o tecnològica aplicada en col·laboració amb lentorn.
PROJECTE INTERMODULAR
   Identifica necessitats del sector productiu relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades al títol, incloent i desenvolupant les fases que el componen. Planifica la implementació o execució del projecte, i determina el pla d'intervenció i la documentació associada. Defineix els procediments per al seguiment i el control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i els instruments utilitzats.

 

Metodologia

El Grau Superior de Direcció de Cuina presenta una metodologia teoricopràctica dissenyada per proporcionar-te una formació integral en l'àmbit de la gestió culinària:

 1. Classes teòriques: Les classes teòriques se centren en la base conceptual de la direcció de cuina. Els estudiants exploren temes com ara organització i planificació de la cuina, gestió de recursos humans, tècniques culinàries avançades, control de costos, normatives sanitàries i seguretat alimentària.
 2. Pràctiques a Aula: En aquestes activitats, els estudiants apliquen els coneixements teòrics en escenaris pràctics. S'hi inclouen dinàmiques de resolució de casos, anàlisi de situacions de gestió, discussions de grup sobre desafiaments comuns a la cuina professional i simulacions de gestió de personal i recursos.
 3. Laboratori: El laboratori proporciona una plataforma per desenvolupar habilitats pràctiques essencials a la direcció de cuina. Aprendreu tècniques de planificació de menús, control de qualitat d'ingredients, disseny de presentacions culinàries atractives i gestió eficient de la cuina en termes de logística i operacions.
 4. Pràctiques Professionals: L'experiència pràctica s'obté a través de passanties en entorns reals, com ara restaurants de renom, hotels o empreses gastronòmiques. Aquí, els estudiants aplicaran les seves habilitats de direcció de cuina en situacions reals, coordinant equips de treball, gestionant la producció culinària i enfrontant-se a desafiaments operatius del dia a dia.
 5. Projectes o Treballs Finals: El projecte final permet que els estudiants investiguin i abordin temes específics relacionats amb la gestió culinària. Integrant tant els aspectes teòrics com els pràctics, aquest projecte ofereix l'oportunitat d'aplicar creativitat i innovació a la resolució de problemes relacionats amb la direcció de cuina.

Aquesta combinació d'enfocament teòric i pràctic té com a objectiu preparar-te per comprendre els fonaments de la gestió culinària, alhora que adquireixes les habilitats pràctiques necessàries per sobresortir en rols directius a l'emocionant món de la gastronomia.

Per què estudiar el Grau Superior a la Direcció de Cuina de Barcelona Culinary Hub?

Els principals avantatges d'estudiar el Grau Superior de Cuina a Barcelona Culinary Hub són:

Formació especialitzada

Enfocament pràctic

Hub culinari

Aprofita els coneixements d'una escola amb enfocament al management culinari.Desenvoluparàs habilitats culinàries mitjançant la participació activa a la cuina. Això facilita una transició més fluida a lentorn laboral.A Barcelona Culinary Hub convergeixen experts culinaris que compartiran amb tu coneixement i experiències entorn del sector gastronòmic.

 

Requisits d'accés a l'FP de Direcció de Cuina

Per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de Direcció de Cuina necessitaràs complir algun dels següents requisits:

 • Batxillerat o equivalent
 • Tècnic Superior FP o Grau Universitari
 • Tècnic Grau Mitjà FP
 • Prova d'accés (de cicle o d'universitat)

Estudia Direcció de Cuina a Barcelona

Estudiar el Grau Superior en Direcció de Cuina a Barcelona us ofereix grans avantatges com:

 • Estar ubicats en una ciutat amb una gran diversitat gastronòmica i oferta culinària.
 • Accessibilitat a xefs reconeguts i altres professionals del sector als quals tindràs abast.
 • Potenciar i enriquir la teva experiència gràcies a la cultura i l'ecosistema de Barcelona.
Campus BCH

Sortides professionals i ocupabilitat

En què podré treballar?

Aquest cicle t'ofereix sortides professionals a grans i mitjanes empreses, principalment com:

Cuiner/a
Cap de cuina
Xef executiu
Cap/a Producció i operacions en restauració
Tècnic/a d'economat

 

Procés d'admissió

A Barcelona Culinary Hub tenim un objectiu clar: Garantir la idoneïtat dels candidats, assegurant així que l'aprofitament i el bon desenvolupament dels nostres programes educatius. Quan rebem la teva sol·licitud per cursar el grau superior en direcció de cuina, començarem a assessorar-te amb el nostre equip d'experts per assegurar-te que estàs alineat amb els objectius del cicle i així junts podrem treure el teu màxim potencial.

Els passos que cal seguir per a l'admissió són:

 1. Ompliu el formulari de sol·licitud d'informació o contacteu amb el nostre centre
 2. Valoració de condicions prèvies d'admissió
 3. Entrevista de l'alumne amb un assessor acadèmic
 4. Reserva de plaça
 5. Matrícula

Orde de prioritat: expedient acadèmic | entrevista personal

Preguntes freqüents

El Grau Superior de Direcció de Cuina dura dos anys acadèmics i cobreix un total de 2.000 hores de formació repartides en 1.600 hores del marc teòric i 400 hores de formació pràctica en empreses. Es realitza de forma presencial al torn de tard amb un horari de dilluns a divendres de 15 a 21 hores.

Les pràctiques curriculars són un element fonamental per al desenvolupament, l'aprenentatge i el coneixement del sector perquè l'alumne consolidi i apliqui els coneixements i les habilitats adquirides durant el Cicle Superior en Direcció de Cuina. Les pràctiques es fan el darrer any i són de caràcter obligatori.

Al Grau Superior de Cuina sí que hi ha pràctiques, concretament 400 hores. És un període clau per a tots/es vosaltres/es ja que poseu en pràctica tot allò après i us permet créixer laboralment de forma exponencial.

Per obtenir la convalidació del títol superior del Grau Superior de Cuina, heu de dur a terme el procés de sol·licitud a la institució educativa on heu realitzat la matrícula. Cal tenir en compte que no és possible sol·licitar directament la convalidació de proves de titulació; només es poden convalidar o eximir mòduls professionals.

Estudiar Direcció de Cuina a Barcelona és una realitat per a cada cop més gent que se sent atreta pel sector i decideix fer-ho en un lloc de referència. Segons ens indica l'estudi realitzat per Hostaleria d'Espanya, d'aquí al 2030 sorgiran al voltant de 800.000 nous llocs de treball i seran la majoria coberts per personal que provingui de formació professional. D'aquesta manera, estudiar Direcció de Cuina a Barcelona serà un gran impuls per a tots els/les que decidiu fer un pas endavant en el sector gastronòmic.

No, serà de manera presencial. Volem que gaudiu i aprofiteu les instal·lacions de Barcelona Culinary Hub i tingueu un contacte més proper entre vosaltres i amb els/les docents.

En acabar el curs, haureu adquirit una sèrie d'habilitats valuoses, que inclouen habilitats culinàries, habilitats de gestió empresarial, habilitats de lideratge i comunicació, seguretat alimentària i higiene, habilitats de servei al client, planificació i disseny de menús, i gestió i organització del temps.

Per obtenir la convalidació del títol superior del Grau Superior de Cuina, el procés de sol·licitud s'ha de dur a terme a la institució educativa on es realitza la matrícula. Cal tenir en compte que no és possible sol·licitar directament la convalidació de proves de titulació; només es poden convalidar o eximir mòduls professionals.

Industry Focused Campus

Alineat també  al nostre valor educatiu i metodologia, reflectint un espai dedicat per a la pràctica de tècnica i producte culinari que proporciona als nostres alumnes la capacitat d'experimentar amb els diferents mètodes de cuina i serveis d'aliments.

El campus s'alinea a la nostra missió, visió i valors, entre els quals destaca el nostre fort compromís amb el medi ambient, l'ecologia i el desenvolupament de l'ecosistema local. Amb focus en el nostre valor educatiu i metodologia, oferim un espai dedicat a la recerca gastronòmica (Gastro LAB), el desenvolupament i disseny alimentari (FOOD R+D) i la pràctica en tècnica i producte culinari a través d'aules pràctiques dedicades a cadascun dels àmbits culinaris. Proporcionant als nostres alumnes l'oportunitat generar un impacte innovador en el sector mitjançant l'experimentació amb els diferents mètodes de cuina i serveis d'aliments.

Cocinas BCH
AULAS DE APLICACIÓN
Aulas 21
ESPACIOS DE CO-CREACIÓN
Sol·licita Informació
Sexe
UNIVERSO ESTELAR S.L., tratará sus datos personales conforme a su solicitud para contactarle e informarle del programa seleccionado de cara a las dos próximas convocatorias del mismo, pudiendo contactar con usted a través de medios electrónicos (WhatsApp y/o correo electrónico) y por medios telefónicos, siendo eliminados una vez facilitada dicha información y/o transcurridas las citadas convocatorias.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a UNIVERSO ESTELAR S.L. a través del Apartado de Correos 221 de Barcelona, o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.