APUNTA'T A LA PROPERA JORNADA DE PORTES OBERTES EL DIJOUS 23 DE MAIG A LES 18:30H

 

Tècnic en Cuina i Gastronomia

Obtingues la teva titulació en Cuina i Gastronomia!

Adquireix coneixements especialitzats en hostaleria i gastronomia. Aprèn tècniques culinàries i exerceix rols de xef i cuiner/a desenvolupant la teva creativitat. Arriba a habilitats en pastisseria i rebosteria comprenent així la profunditat de la gastronomia. Serà capaç de treballar en diferents verticals de l'hostaleria creant experiències gastronòmiques de qualitat.

Titulació 

El Cicle Mitjà de Cuina ofereix un títol equivalent a LOGSE (Tècnic en cuina) ia LEY70 (Tècnic auxiliar de cuina, branca hostaleria i turisme & Tècnic auxiliar en hostaleria, branca hostaleria i turisme).

INICISETEMBRE 2024IDIOMACASTELLÀ
MODALITATPRESENCIALDURACIÓ2 ANYS
TORNMATÍONCAMPUS BCH
H. LECTIVES1.650 HORESH. PRÀCTIQUES350 HORES

 

*en vies d'autorització

Objectius del Cicle mitjà en Cuina i Gastronomia

La FP de Cuina i Gastronomia té diversos objectius:

 • Elaborar i dissenyar una oferta gastronòmica de qualitat
 • Dissenyar i organitzar els processos de producció, gestió de cuina.
 • Domini de les matèries primeres, tècniques culinàries, presentació de plats i mètodes de cocció.

Pla d'estudis: Assignatures de l'FP Cuina i Gastronomia

El Cicle Formatiu de Cuina està dividit en diferents mòduls i grups d'assignatures:

MÒDUL - PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS
 Sistemes de proveïment Instal·lacions i organització de la cuina. Reconeixement i preelaboració de productes. Regeneració de productes. Conservació de gènere cru, semielaborat i elaborat.
MÒDUL - PROCESSOS BÀSICS DE PASTISSERIA I REBOSTERIA
 Masses de fulla. Masses batudes o esponjades. Masses escaldades. Masses ensucrades i falltes. Semifreds. Cremes i farcits dolços i salats, cobertures, banys. Elaboracions complementàries, decoració i acabat. Conservació i regeneració de gèneres.
 Masses batudes o esponjades
MÒDUL - POSTRES EN RESTAURACIÓ
     Postres en restauració Postres a base de fruites i lactis, postres fregides i de paella. Postres de semifreds, gelats i sorbets Postres de cuina catalana i altres cuines territorials espanyoles, cuina internacional i autor. Acabat i presentació de postres a partir d'elaboracions de pastisseria i rebosteria.
MÒDUL - SEGURETAT I HIGIENE
 Neteja i/o desinfecta utillatge, equips i instal·lacions, valorant la seva repercussió en la qualitat higienicosanitària dels productes. Manté bones pràctiques higièniques avaluant els perills associats als mals hàbits higiènics. Aplica bones pràctiques de manipulació dels aliments, relacionant-les amb la qualitat higienicosanitària dels productes. Aplica els sistemes d'autocontrol basats en l'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) i de control de la traçabilitat i en justifica els principis associats.
MÒDUL - ANGLÈS PROFESSIONAL
 Utilitza els recursos de manera eficient avaluant els beneficis ambientals associats. Recull els residus de forma selectiva reconeixent les implicacions en els àmbits sanitari i ambiental.
MÒDUL - SOSTENIBILITAT APLICADA
 Identifica els aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) relatius a la sostenibilitat tenint en compte el concepte de desenvolupament sostenible i els marcs internacionals que contribueixen a aconseguir-lo. Caracteritza els reptes ambientals i socials a què s'enfronta la societat, descrivint els impactes sobre les persones i els sectors productius i proposant accions per minimitzar-los. Proposa productes i serveis responsables tenint en compte els principis de leconomia circular. Realitza activitats sostenibles minimitzant-ne l'impacte en el medi ambient.
MÒDUL - ITINERARI PERSONAL PER A L'EMPLEABILITAT I
 Caracteritza el sector productiu i defineix els llocs de treball relacionant-los amb les competències professionals expressades al títol. Arriba a les competències necessàries per a l'obtenció del títol de tècnic bàsic en prevenció de riscos laborals. Analitza les seves condicions laborals com a persona treballadora per compte d'altri identificant-les en els principals tipus de canvis i vicissituds rellevants que es poden presentar en la relació laboral a la normativa laboral i especialment al conveni col·lectiu del sector. Analitza i avalua el potencial professional i els interessos per guiar-se en el procés d'autoorientació i elabora un full de ruta per a la inserció professional en base a l'anàlisi de les competències, interessos i destreses personals.
MÒDUL - PROFESSIONAL OPTATIU
 Pendent de la publicació del Decret de currículum de Catalunya.

 

MÒDUL - OFERTES GASTRONÒMIQUES
 Classifica les empreses de restauració analitzant-ne la tipologia i les característiques. Cuina i gastronomia. Estructura organitzativa i funcional. Interpreta les propietats dietètiques i nutricionals bàsiques dels aliments i les relaciona amb les diverses possibilitats d'ofertes gastronòmiques. Determina les ofertes gastronòmiques caracteritzant-ne les especificitats. Calculeu els costos globals de l'oferta analitzant les diverses variables que els componen. Càlcul del cost dofertes gastronòmiques i del preu de venda de loferta.
MÒDUL - TÈCNIQUES CULINÀRIES
 Identifica les tècniques culinàries bàsiques relacionant-les amb les possibilitats d'aplicació. Executa tècniques de cocció seguint paràmetres de qualitat. Analitza els processos d‟execució d‟elaboracions culinàries bàsiques de múltiples aplicacions seleccionant els diferents procediments. Executa les elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions seleccionant els diferents procediments. Desenvolupa el procés de proveïment de gènere d'acord amb els plans de producció determinats. Prepara elaboracions culinàries elementals identificant i aplicant els diferents procediments. Identifica les principals guarnicions i decoracions valorant-ne la importància en el resultat final de l'elaboració culinària. Elabora guarnicions i elements de decoració i els relaciona amb el tipus d'elaboració i la forma de presentació. Regenera les diferents elaboracions culinàries aplicant-hi les tècniques en funció de les característiques del producte a regenerar. Realitza acabats i presentacions valorant la importància del resultat final de l'elaboració culinària. Desenvolupa el servei a cuina valorant les implicacions en la satisfacció dels clients.
MÒDUL - PRODUCTES CULINARIS
 Organitza els processos productius i de servei de cuina analitzant-ne la informació oral o escrita. Elabora productes culinaris establerts seleccionant i aplicant tècniques tradicionals i avançades. La cuina de la resta d Europa i altres cuines del món. Esquemes d´elaboració dels plats més característics i aplicació de tècniques culinàries avançades. Elabora productes culinaris a partir d'un conjunt de primeres matèries avaluant les diverses alternatives. Elabora plats per a persones amb necessitats alimentàries especials analitzant les característiques pròpies de cada situació. Dissenya i realitza decoracions per a tot tipus d´elaboracions culinàries aplicant les tècniques gràfiques i de decoració adequades. Planifica i realitza el muntatge de bufets, autoserveis i exposició de plats per portar d'acord amb la definició i els estàndards de qualitat predeterminats.
MÒDUL - DIGITALITZACIÓ APLICADA
 Estableix les diferències entre l'economia lineal (EL) i l'economia circular (EC), identificant els avantatges de l'AC en relació amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Caracteritza els principals aspectes de la 4a Revolució Industrial indicant els canvis i els avantatges que es produeixen tant des del punt de vista dels clients com de les empreses. Identifica l'estructura dels sistemes basats en cloud/núvol descrivint-ne la tipologia i el camp d'aplicació. Compara els sistemes de producció/prestació de serveis digitalitzats amb els sistemes clàssics identificant les millors introduïdes. Elabora un pla de transformació d'una empresa clàssica del sector en què s'emmarca el títol, basat en una EL, al concepte 4.0, determinant els canvis a introduir a les principals fases del sistema i indicant com afectaria els recursos humans.
MÒDUL - ITINARI PERSONAL PER A L'EMPLEABILITAT II
 Planifica i posa en marxa estratègies en els diferents processos selectius d'ocupació que li permeten millorar les possibilitats d'inserció laboral. Aplica estratègies relacionades amb les competències personals, socials i emocionals per a la feina a la recerca de la millora de la seva ocupabilitat. Posa en pràctica les habilitats emprenedores necessàries per al desenvolupament de processos d'innovació i de recerca aplicades que promoguin la modernització del sector productiu cap a un model sostenible. Identifica, defineix i valida idees d'emprenedoria generadores de noves oportunitats a partir d'estratègies d'anàlisi de l'entorn socioproductiu fent servir metodologies àgils per a l'emprenedoria. Desenvolupa un projecte emprenedor dinnovació social i/o tecnològica aplicada en col·laboració amb lentorn.
MÒDUL - PROJECTE INTERMODULAR
    Determineu l'oferta gastronòmica en funció del tipus d'establiment, del servei, de les necessitats alimentàries i de la tipologia de clients proposada. Calculeu el cost de l'oferta gastronòmica i el possible preu de venda al públic, tenint en compte les diferents variables. Organitza la realització de l'activitat, determina les necessitats d'aprovisionament extern i intern, redacta el procés de comandes dels productes en funció de la dieta o necessitats nutricionals dels possibles clients Rep la primera matèria controlant la documentació relativa a l'aprovisionament, revisant l'etiquetatge i aplicant els sistemes de conservació propis de cada producte. Elabora l'oferta gastronòmica seleccionant l'utillatge necessari, els recursos humans i les tècniques de conservació, manipulació i cocció adequades, amb una presentació i un acabat adequats per al tipus d'elaboracions realitzades.

 

Metodologia

El Cicle Mitjà de Cuina i Gastronomia ofereix una metodologia molt pràctica però amb un component teòric. Està dividit en assignatures impartides a aules i un fort component pràctic. D'aquesta manera, obtindràs una experiència 360º a la teva fp de gastronomia.

 1. Classes teòriques: Durant aquestes classes, s'enfoca a establir els conceptes bàsics de cuina i gastronomia. Els estudiants exploren temes com ara tècniques culinàries fonamentals, manipulació segura d'aliments, coneixement d'utensilis de cuina i normatives d'higiene. S'hi aborden també aspectes introductoris sobre planificació de menús i presentació de plats.
 2. Pràctiques a Aula: Aquestes activitats permeten als estudiants aplicar els coneixements teòrics en situacions pràctiques. S'hi inclouen dinàmiques de preparació d'aliments, exercicis de treball en equip i pràctiques de maneig adequat d'eines de cuina. Es vol establir una base sòlida per al desenvolupament d'habilitats culinàries bàsiques.
 3. Laboratori: El laboratori proporciona una plataforma pràctica per desenvolupar habilitats culinàries essencials. Els estudiants aprenen tècniques de preparació daliments, control de qualitat dingredients i pràctiques segures en la manipulació daliments. Se centra a desenvolupar les destreses necessàries per executar tasques culinàries fonamentals.
 4. Pràctiques Professionals: L'experiència pràctica s'adquireix a través de passanties en entorns gastronòmics bàsics, com ara petits restaurants o establiments de menjar. Aquí, els estudiants apliquen les seves habilitats a la cuina, treballen en equips petits i guanyen experiència pràctica en la producció daliments i el servei bàsic.
 5. Projectes o Treballs Finals: A través d'aquest projecte, els estudiants investiguen i aborden temes específics relacionats amb la cuina i la gastronomia bàsiques, fomentant l'aplicació de creativitat i solució de problemes en un nivell introductori.

Aquesta combinació d'enfocament teòric i pràctic té com a objectiu preparar-te per comprendre els conceptes fonamentals de la cuina i la gastronomia, proporcionant-te les habilitats bàsiques necessàries per exercir-te de manera efectiva en rols introductoris dins l'apassionant món de la gastronomia.

Per què estudiar el Grau Mitjà en Cuina i Gastronomia?

Grans oportunitats professionals

Formació pràctica i especialitzada

Immersió al mercat laboral

Tant en hostaleria com en restauració convertint-te en xef o cuiner del món gastronòmicGràcies a la FP de gastronomia i cuina, adquireix grans habilitats en l'art culinari com a tècniques de cuina i pastisseria.La indústria hostalera i de restauració busca activament talents amb formació especialitzada.

Requisits d'accés a l'FP de Cuina i Gastronomia

Per poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cuina i Gastronomia necessitaràs complir algun dels requisits següents:

 • ESO o equivalent
 • FP Grau bàsic
 • Tècnic o Tècnic Auxiliar o equivalent
 • Prova d'accés a grau mitjà

Estudia Cuina i Gastronomia a Barcelona

Estudiar el Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia a Barcelona és una oportunitat única per a tots aquells que vulgueu fer un pas endavant en el sector. Hi ha moltes raons per estudiar cuina i gastronomia a Barcelona, ​​però les més rellevants són:

 • Accedir al nucli de l'hostaleria i gastronomia: Submergeix-te en un entorn gastronòmic amb xefs reconeguts i experimenta al màxim nivell la diversitat culinària!
 • Obtingues una formació de qualitat de cicle formatiu especialitzat en tècniques culinàries, pastisseria i gestió d'hostaleria.
 • Sortides professionals: Et permet treballar en coneguts restaurants o fins i tot hotels de luxe o emprendre el teu propi negoci.
 • Domini de tècniques: Aquest grau mitjà t'ofereix nocions culinàries avançades per desenvolupar al màxim les teves habilitats pràctiques.

Sortides professionals i ocupabilitat

En què podré treballar?

Aquest cicle us ofereix sortides professionals en cuina i gastronomia. Aquestes sortides basen a desenvolupar la teva activitat a empreses del sector d'hostaleria i establiments del subsector de restauració. Per tant, fa un pas endavant converteix-te en:

Cap de partida o xef
Cuiner/a
Empleat/ada d'economat d'unitats de producció i servei d'aliments
Xef o cap de cuina

 

Procés d'admissió

Quan rebem la teva sol·licitud per cursar el grau mitjà en cuina i gastronomia, començarem a assessorar-te amb el nostre equip d'experts per assegurar-te que estàs alineat amb els objectius del cicle i així junts podrem treure el teu màxim potencial.

Els passos que cal seguir per a l'admissió són:

 1. Ompliu el formulari de sol·licitud d'informació o contacteu amb el nostre centre
 2. Valoració de condicions prèvies d'admissió
 3. Entrevista de l'alumne amb un assessor acadèmic
 4. Reserva de plaça
 5. Matrícula

Orde de prioritat: expedient acadèmic | entrevista personal

Preguntes freqüents

El Cicle Mitjà de Cuina i Gastronomia té una durada de 2 anys, amb un total de 2.000 hores lectives i 350 hores pràctiques. Es realitza de forma presencial al torn de matí amb un horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores.

Les pràctiques curriculars són un element fonamental per al desenvolupament, l'aprenentatge i el coneixement del sector perquè l'alumne consolidi i apliqui els coneixements i les habilitats adquirides durant el cicle mitjà en cuina i gastronomia. Les pràctiques es realitzen el darrer any i són de caràcter obligatori, tenen una durada de 400h i són estrictament obligatòries.

A la Formació Professional de Gastronomia i Cuina sí que pots convalidar assignatures, sempre que estiguis matriculat/da en un centre. Després, veurem amb tu quins i quants mòduls podràs convalidar.

 • Si heu cursat una altra fp diferent a la fp de cuina i gastronomia, els mòduls professionals que tinguin els mateixos codis, les mateixes denominacions, capacitats terminals o resultats d'aprenentatge, continguts i durada, seran considerats mòduls idèntics i podran convalidar-se (a excepció de les pràctiques).
 • En el cas dels mòduls específics de cada titulació, pots consultar-ho sense problema amb el nostre equip de coordinació i estarem encantats d'ajudar-te en tot allò que necessitis.

Barcelona és una ciutat cosmopolita, avantguardista i vibrant que es caracteritza per la unió entre tradició i innovació. La ciutat de Barcelona ofereix una infinitat de plans d'oci, una gastronomia única, una arquitectura reconeguda al món sencer, art, paisatges de mar i muntanya, ambient tant local com internacional i una essència única que en fa un dels millors llocs on viure. Barcelona és el bressol d'innombrables artistes de tots els àmbits, s'hi cou creativitat, inspiració, innovació i motivació per aportar valor al món. Vine a descobrir-la!

Industry Focused Campus

Alineat també  al nostre valor educatiu i metodologia, reflectint un espai dedicat per a la pràctica de tècnica i producte culinari que proporciona als nostres alumnes la capacitat d'experimentar amb els diferents mètodes de cuina i serveis d'aliments.

El campus s'alinea a la nostra missió, visió i valors, entre els quals destaca el nostre fort compromís amb el medi ambient, l'ecologia i el desenvolupament de l'ecosistema local. Amb focus en el nostre valor educatiu i metodologia, oferim un espai dedicat a la recerca gastronòmica (Gastro LAB), el desenvolupament i disseny alimentari (FOOD R+D) i la pràctica en tècnica i producte culinari a través d'aules pràctiques dedicades a cadascun dels àmbits culinaris. Proporcionant als nostres alumnes l'oportunitat generar un impacte innovador en el sector mitjançant l'experimentació amb els diferents mètodes de cuina i serveis d'aliments.

Cocinas BCH
AULAS DE APLICACIÓN
Aulas 21
ESPACIOS DE CO-CREACIÓN
Sol·licita Informació
Sexe
UNIVERSO ESTELAR S.L., tratará sus datos personales conforme a su solicitud para contactarle e informarle del programa seleccionado de cara a las dos próximas convocatorias del mismo, pudiendo contactar con usted a través de medios electrónicos (WhatsApp y/o correo electrónico) y por medios telefónicos, siendo eliminados una vez facilitada dicha información y/o transcurridas las citadas convocatorias.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación y portabilidad, mediante carta a UNIVERSO ESTELAR S.L. a través del Apartado de Correos 221 de Barcelona, o remitiendo un email a [email protected]. Asimismo, cuando lo considere oportuno podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante escrito dirigido a [email protected] o a Grupo Planeta, At.: Delegado de Protección de Datos, Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.